Regulamin zakupów

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PO PROSTU

 

§ 1. Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

 1. konsumencie – rozumie się przez to osobę fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 2. Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy Po Prostu;
 3. stronie internetowej Sklepu – rozumie się przez to stronę internetową pod adresem internetowym https://sklep.poprostu.to;
 4. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin;
 5. Usługodawcy, Sprzedawcy – rozumie się przez to Katarzynę Gabarę prowadzącą sklep internetowy Po Prostu;
 6. Usługobiorcy, Kupującym – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej przez Sprzedawcę drogą elektroniczną;
 7. towarze – rozumie się przez to rzeczy prezentowane i sprzedawane przez Sprzedawcę;
 8. Koncie Kupującego – rozumie się przez to podstronę Sklepu, dostępną po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie, w ramach której gromadzone są dane dotyczące Kupującego oraz składanych przez niego zamówień;

§ 2. Określenie Sprzedawcy

 1. Sklep jest prowadzony jest pod adresem internetowym https://sklep.poprostu.to.
 2. Sklep prowadzony jest przez Katarzynę Gabarę prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Katarzyna Gabara z siedzibą w Łodzi (90-244) przy ul. Jaracza 102/104 lok. 11, NIP 7251826741, REGON 101288046, wpisaną do Centralnej Ewidencji
  i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
 3. Adres do korespondencji Sprzedawcy: ul. Jaracza 102/104 lok. 11, 90-244 Łódź.

§ 3. Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Usługodawca za pośrednictwem Sklepu świadczy usługi  elektroniczne. Usługi elektroniczne są nieodpłatne.
 2. Usługi elektroniczne, o których mowa w ust. 1 polegają na udostępnieniu Usługobiorcy wszelkich funkcjonalności Sklepu , w tym umożliwiających zawarcie ze Usługodawcą za pośrednictwem Sklepu umowy dotyczącej towarów,
  a w szczególności polegają na:
 3. udostępnianiu na indywidualne żądanie Usługobiorcy informacji umieszczonych
  w ramach Sklepu poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL, w tym informacji dotyczących Usługodawcy i towarów oraz informacji dotyczących sposobu zawarcia umowy i jej wykonania;
 4. umożliwieniu na indywidualne żądanie Usługobiorcy komunikacji w celu zawarcia umowy, w tym złożenia zamówienia;
 5. umożliwieniu Usługobiorcy zawarcia za pośrednictwem Sklepu umowy dotyczącej towarów, w tym umożliwieniu uzgodnienia warunków umowy, ustalenia ceny
  i kosztów wysyłki;
 6. prezentacji towarów sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu i ich wyszukaniu;
 7. umożliwieniu pozostałego  kontaktu ze Usługodawcą.
 8. Za pośrednictwem Sklepu Usługodawca  świadczy,  w szczególności następujące usługi elektroniczne:
 9. Konto Kupującego i Formularz zamówienia;
 10. udostępnienie treści, w tym prezentacja towarów;
 11. usługi kontaktowe- newsletter.
 12. Do zawarcia umowy o Konto  Kupującego dochodzi przez założenie Konta Kupującego w ramach procedury rejestracji Kupującego. Do zawarcia umowy o inne usługi elektroniczne dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Kupującego korzystania z danej usługi elektronicznej tj. poprzez przystąpienie do korzystania z danej funkcjonalności Sklepu.
 13. Kupujący może w każdej chwili zakończyć korzystanie z danej usługi elektronicznej.  Rozwiązanie umowy o korzystanie z danej usługi elektronicznej dokonuje się poprzez zaprzestanie korzystania z danej funkcjonalności Sklepu. W takim przypadku umowa rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron, z zastrzeżeniem  ust. 6.
 14. Rozwiązanie umowy o Konto Kupującego następuje poprzez skorzystanie przez Kupującego  z opcji usunięcia Konta Kupującego.
 15. Reklamacje dotyczące usług elektronicznych Kupujący może składać 
  z wykorzystaniem danych kontaktowych, o których mowa w § 17 ust. 2 Regulaminu.
 16. Reklamacje, o których mowa w ust. 7 są rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Sprzedawca poinformuje Kupującego o wynikach reklamacji
  z wykorzystaniem danych kontaktowych Kupującego podanych w Sklepie lub zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 4. Warunki świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną

 1. W celu poprawnego korzystania z systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługodawca przy prowadzeniu Sklepu niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
  • Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej, lub
  • Mozilla Firefox w wersji 13.0 lub nowszej z włączoną obsługa appletów JavaScript i cookies, lub
  • Opera w wersji 10 lub nowszej, lub
  • Chrome w wersji 10 lub nowszej,
  •  akceptacja instalacji komponentów Adobe Flash Player, w przypadku, gdy Sklep poprosi o ich instalacje,
  • minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.

   

 2. Usługobiorca zobowiązany jest do niedostarczania Usługodawcy treści bezprawnych.

 

§ 5. Warunki zawierania umów

 1. Sklep służy do zawierania umów sprzedaży towarów między Kupującym
  a Sprzedawcą.
 2. Niezależnie od postanowień ust. 1 w ramach korzystania ze Sklepu zawierane są pomiędzy Kupującymi a Sprzedawcą umowy o opisane w Regulaminie usługi elektroniczne.
 3. Na procedurę zawarcia umowy dotyczącej towarów za pośrednictwem Sklepu składają się opisane w ust. 5 czynności techniczne związane ze złożeniem zamówienia przez Kupującego oraz opisane w ust. 7 czynności techniczne związane z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Procedura zawierania umów o usługi elektroniczne uregulowana jest w § 3 Regulaminu.
 4. W celu pełnego korzystania przez Kupującego ze Sklepu, tj. korzystania z jego wszelkich dostępnych funkcjonalności konieczne jest:
 5. założenie na stronie internetowej Sklepu przez Kupującego Konta Kupującego poprzez rejestrację Kupującego;
 6. zalogowanie się do Konta Kupującego z wykorzystaniem loginu i hasła.
 7. W celu prawidłowego złożenia zamówienia przez Kupującego konieczne są następujące czynności:
 8. posłużenie się formularzem zamówienia z  wykorzystaniem Konta Kupującego (po zalogowaniu);
 9. wybór zamawianego towaru;
 10. wybór jednego z dostępnych sposobów płatności;
 11. wybór jednej z dostępnych metod wydania towaru (dostawy);
 12. wypełnienie Formularza zamówienia w pozostałym zakresie (adres dostawy, dane do faktury itp.);
 13. dokonanie potwierdzenia złożenia zamówienia zgodnie z dokonanym wyborem, które skutkuje obowiązkiem płatności.
 14. W razie prawidłowego złożenia zamówienia przez Kupującego zamówienie to jest niezwłocznie przesyłane do Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu.
 15. Po otrzymaniu zamówienia Kupującego zgodnie z ust. 6 Sprzedawca niezwłocznie przesyła na adres mailowy Kupującego podany w Koncie Kupującego lub formularzu zamówienia wiadomość w przedmiocie potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Wiadomość ta może być poprzedzona wiadomością potwierdzającą złożenie zamówienia przez Kupującego.
 16. Niezwłoczne potwierdzenie przez adresata oferty otrzymania oferty skutkuje związaniem treścią złożonej oferty.
 17. Dane niezbędne do zawarcia umowy w Sklepie w ramach procedury zawarcia umowy są wprowadzane, utrwalane i dostępne poprzez Konto Kupującego i formularz zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w ust. 7 zawiera dane składające się na treść zawartej umowy dotyczącej towarów. 

§ 6. Warunki rozwiązywania umów

 1. Konsument, który zawarł umowę ze Sprzedawcą, może w terminie 14 dni odstąpić od niej, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zastrzeżeniem ust. 5-6, składając pisemne oświadczenie. W tym celu konsument może skorzystać
  z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępnego tutaj. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania Kupującemu towaru. Do zachowania termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą.
 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły oferowany przez Sprzedawcę sposób dostarczenia, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

§ 7. Sposób składania zamówienia

 1. Sklep przyjmuje zamówienia przez stronę internetową Sklepu.
 2. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
 3. Z zastrzeżeniem ust. 4 zamówienia realizowane są niezwłocznie, najpóźniej
  w terminie od zaksięgowania wpłaty.
 4. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

§ 8. Warunki płatności

Po złożeniu zamówienia Kupujący dokonuje wyboru sposobu płatności spośród następujących opcji:

 1. płatność z góry przelewem na rachunek bankowy

M Banka

Numer konta: 47 1140 2004 0000 3102 7406 0940

Katarzyna Gabara

W TYTULE PRZELEWU PROSIMY PODAĆ NUMER ZAMÓWIENIA

 1. płatność przy odbiorze gotówką, w przypadku odbioru osobistego, w sklepie stacjonarnym  Po Prostu, ul. Jaracza 17, 90-261 Łódź.

§ 9. Ceny i rabaty

 1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych.
 2. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu nie obejmują kosztów przesyłki zamówionego towaru do Kupującego. Koszt przesyłki towaru można sprawdzić tutaj.

§ 10. Dowód zakupu

Wraz z towarem wydawany jest paragon fiskalny lub faktura VAT.

§ 11. Opis i zdjęcia produktów

Wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Sklepu przedstawiają rzeczywisty wygląd produktów, natomiast ich kolor może się nieznacznie różnić w zależności od ustawień monitora. 

§ 12. Warunki dostawy i odbioru osobistego

 1. Towar zamówiony dostarczany jest kurierem.
 2. Przesyłka wysyłana jest w dni robocze, w ciągu 7 dni po zaksięgowaniu wpłaty.
 3. Odbiór osobisty zakupionego towaru jest możliwy wyłącznie w sklepie stacjonarnym Po Prostu, ul. Jaracza 17, 90-261 Łódź, po otrzymaniu informacji, iż towar jest gotowy do odbioru.

§ 13.  Rękojmia za wady, tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (art. 556 - 576). Sprzedawca nie udziela dodatkowej gwarancji.
 2. W celu zgłoszenia wady towar należy przesłać na adres do korespondencji Sprzedawcy wraz z opisem wady, czasu jej wykrycia, wskazaniem czego Kupujący domaga się oraz danymi kontaktowymi Kupującego (imię, nazwisko, adres, ewentualnie również numer telefonu i adres e-mail). Odpowiedź Sprzedawcy na reklamację zostanie wysłana na adres wskazany przez Kupującego, chyba że Kupujący wyraźnie zażąda przekazania mu odpowiedzi w inny sposób np. telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Jeżeli Kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 4. Sprzedawca informuje o możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: mediacji prowadzonej przez Inspekcję Handlową, skierowania sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Inspekcji Handlowej lub zwrócenia się do rzecznika konsumentów. W celu uzyskania informacji o zasadach dostępu do tych procedur należy skontaktować się Inspekcją Handlową lub rzecznikiem konsumentów.

§ 14. Wymiana towaru

 1. Zakupiony towar Kupujący może wymienić na inny w ciągu 7 dni od daty wydania towaru Kupującemu. Koszty związane ze zwrotem i ponowną wysyłką wymienianego towaru ponosi Kupujący.
 2. W celu wymiany zakupionego towaru należy wysłać wiadomość e-mail na adres biuro@poprostu.to z opisem produktu, na jaki Kupujący chciałby wymienić zakupiony towar, a po otrzymaniu wiadomości zwrotnej, iż opisany produkt jest dostępny, przesłać zakupiony towar na adres korespondencyjny Sklepu wraz
  z dowodem zakupu (paragonem fiskalnym lub fakturą VAT).
 3. Jeżeli zakupiony towar jest tańszy niż produkt, na który ma być wymieniony wymiana zostanie dokonana w terminie 7 dni po zaksięgowaniu wpłaty różnicy w cenie.
 4. Jeżeli zakupiony towar jest droższy niż produkt, na który ma być wymieniony Sprzedawca niezwłocznie po dostarczeniu mu zakupionego towaru dokona zwrotu różnicy w cenie.

§ 15. Informacja o zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną

 1. Usługodawca zapewnia Usługobiorcy dostęp do aktualnej informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
 2. Informacje określone w ust. 1 Usługodawca przekazuje na żądanie Usługobiorcy, przy wykorzystaniu mechanizmu przekazania informacji wybranego przez Usługodawcę.

§ 16. Przetwarzanie danych osobowych

Usługobiorca, akceptując treść Regulaminu, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innymi właściwymi przepisami.

§ 17. Sposoby porozumienia się z konsumentem

 1. Sprzedawca porozumiewa się z Kupującym używając adresu do korespondencji, adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu wskazanych przez Kupującego.
 2. Kupujący może porozumiewać się ze Sprzedawcą używając poczty elektronicznej biuro@poprostu.to, telefonicznie 608415033.

§ 18. Postanowienia końcowe

W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe.

 

Do pobrania :

Formularz odstąpienia od umowy

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl